Administratorem danych osobowych jest:
gama-pack
05-120 Legionowo
ul. Marszalka Józefa Piłsudskiego 27 B

Adres korespondencyjny:
73-115 Dolice
ul. Kolejowa 22
Tel. 91 5640479

Dane, które przekazywane są przez klientów przy zakładania  konta i realizacji zakupów:
imię i nazwisko; adres dostawy;  adres do fakturowania;  nr telefonu;  adres email.

Dane osobowe, przekazywane w procesie składania zamówienia za pośrednictwem witryny internetowej należącej do firmy gama-pack służą wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówień tj. wystawienia faktury dla zamawiającego, wysłania przesyłki z zamówieniem pod właściwy adres jak i komunikowania się w celach związanych z realizacją zamówienia.
Zakładając  konto w sklepie internetowym Gama-Pack.pl w każdej chwili masz możliwość edycji danych, możesz dane modyfikować jak również masz prawo do usunięcia danych.
Twoje dane osobowe będą przechowywane w ramach umowy sprzedaży oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez gama-pack praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.
Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora),
prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług w gama-pack jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się lub skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych.

Nie przekazujemy innym firmom danych osobowych naszych klientów - szanujemy prywatność każdego naszego klienta.

1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

1) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy

2) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze

3) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych

4) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące

5) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępnione,

6) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji, dla którego zostały zebrane

7) prawie wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację, jeżeli nawet przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia usprawiedliwionych celów administratora danych, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,

8) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia usprawiedliwionych celów administratora danych, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub
wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych.